• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Охорона праці

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ З УЧНЕМ

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ З УЧНЕМ

Порядок організації роботи щодо розслідування нещасних випадків, які сталися з вихованцями і учнями навчальних закладів, визначає Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 р. № 616. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями і учнями під час навчально-виховного процесу і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менш як на один день згідно з медичним висновком.

ДІЇ ДИРЕКТОРА ПІД ЧАСНЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Про кожний нещасний випадок, який стався з вихованцем, учнем, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосередньо керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

• терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності — його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

• до початку роботи комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших людей, і не призведе до більш тяжких наслідків);

• негайно вжити заходів з усунення причин, що зумовили нещасний випадок;

• повідомити батькам (особам, які їх замінюють) потерпілого;

• призначити комісію з розслідування нещасного випадку;

• зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.

РОБОТА КОМІСІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯНЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Комісія (не менше трьох осіб) з розслідування нещасного випадку призначається наказом директора у такому складі:

• голова комісії — заступник керівника навчального закладу;

• члени комісії:

а) представник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

б) педагогічний працівник, але не той працівник, який на момент нещасного випадку мав забезпечити проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинним законодавством та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, тобто не причетний до нещасного випадку.

Протягом трьох діб комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана провести розслідування нещасного випадку, а саме:

1) виявити та опитати свідків та осіб, які повинні були створити безпечні умови навчально-виховного процесу;

2) отримати пояснення у потерпілого;

3) з’ясувати обставини і причини нещасного випадку;

4) визначити осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці;

5) оформити документи, що характеризують стан місця, де стався нещасний випадок, звернувши увагу на наявність шкідливих і небезпечних факторів;

6) перевірити періодичність проведення із потерпілим інструктажів і бесід з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

7) розробити заходи з усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб, терміни проведення зазначених заходів;

8) скласти акт про нещасний випадок за формою Н-Н у чотирьох примірниках і направити на затвердження керівнику навчального закладу.

СКЛАДАННЯ АКТА ЗА ФОРМОЮ Н-Н

Розгляньмо вимоги до заповнення окремих пунктів акта за формою Н-Н.

Пункт 9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Під час заповнення цього пункту треба пам’ятати, що термін та порядок проведення вступного та первинного інструктажів, їх програми та реєстрація повинні відповідати вимогам підпунктів 4.6.4.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. № 563.

Під час заповнення пункту 11 (Обставини, за яких стався нещасний випадок) треба розписати, як розгорталися події, якомога детальніше.

Формулюючи пункти 12 і 13 (Подія, що призвела до нещасного випадку та Причини нещасного випадку), можна користуватися класифікатором Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112.

У пункті 17 (Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці) посилання на пункти нормативного документа робляться тільки у тому разі, якщо педагогічні працівники закладу знають зміст згадуваного документа.

Табличка, наведена у пункті 19 (Висновки лікувально-профілактичного закладу), повністю буде заповнена у Повідомленні про наслідки нещасного випадку. Справа в тому, що акт за формою Н-Н складається і затверджується протягом 6 днів, і дитина за цей час може не одужати, тому не можемо вказати ту кількість навчальних днів, що вона пропустила. У пункті 19 ми вказуємо тільки дату, з якої дитина була звільнена від відвідування навчального закладу. Крім того, звертаємо увагу, що в першому стовпчику йдеться про діагноз, який було встановлено на момент приходу дитини у медичну установу, проте до закінчення лікування попередній діагноз може бути доповнено. Наприклад, дитина запхнула в ніс батарейку й потрапила до лікарні для її видалення. А лікуватися має вже з приводу хімічного опіку, який виявився наслідком травмування. Тому й необхідна ще одна довідка від лікаря на момент виписування дитини з лікарні, щоб можна було достовірно заповнити «Повідомлення про наслідки нещасного випадку».

Приклад заповнення акта за формою Н-Н див. у додатку 1.

Усі нещасні випадки, оформлені актами за формою Н-Н, реєструються органом управління освітою, навчальним закладом у журналах реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями. Приклад заповнення див. у додатку 2.

Нагадаємо, що не беруться на облік і за результатами розслідування не складаються акти за формою Н-Н про нещасні випадки, які сталися з вихованцями, учнями, у разі:

• уживання учнями алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин у навчально-виховному процесі або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, був відсторонений від роботи, навчання;

• скоєння учнями крадіжок або інших злочинів, якщо ці дії зафіксовані й на них є офіційний висновок суду або прокуратури;

• природної смерті або самогубства учня.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАСЛІДКИНЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Коли медична установа видасть потерпілому довідку про те, що лікування закінчено і дитина може відвідувати навчальний заклад, до всього пакета документів, які були складені під час розслідування, додається ця довідка і на підставі цієї довідки складене «Повідомлення про наслідки нещасного випадку». Повідомлення має такий вигляд.

Приклад

Повідомленняпро наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим

____________________________________________________,_________

(прізвище, ім’я та по батькові)

який(а) навчається, виховується уКінськороздорівському НВК

(назва навчального закладу)

у________ класі за актом форми Н-Н ___ від ______ р. _____

(клас, група)

Наслідки нещасного випадку (відповідно до п. 19 акта за формою Н-Н): потерпілий одужав,установлена інвалідність I, II, III групи, помер (потрібне підкреслити).

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Число днів невідвідування навчального закладу

Перелом стегнової кістки правої ноги

з 2204.11 р. до 22.05.11 р.

20

ДиректорНВК___________Гузь Н.М. «____» ___________ 20__ р.

ФОРМУВАННЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК

Під час розслідування причин нещасного випадку, що стався з учнем, комісією збирається пакет документів, до якого входять:

• пояснення свідків;

• пояснення потерпілого;

• пояснення особи, яка допустила порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці;

• медична довідка про стан здоров’я на момент травмування;

• ескіз місця події;

• витяги з журналів реєстрації інструктажів;

• акт за формою Н-Н;

• медична довідка, яка засвідчує, що потерпілий одужав;

• повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Цей пакет документів підлягає зберіганню в архіві органу управління освітою та навчальному закладі протягом 55 років. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх запланованих у ньому заходів, але не менше п’яти років.

ЯКЩО ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОКПОВІДОМЛЕНО НЕСВОЄЧАСНО

Погіршення стану здоров’я (втрату працездатності) внаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад, а не педагогічний працівник, який не має відповідної кваліфікації

Нещасний випадок, про який потерпілий за відсутності свідків не повідомив керівника навчального закладу або наслідки від якого виявилися не одразу, розслідується протягом місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого (його батьків або осіб, які їх замінюють). У цьому разі питання про складання/нескладання акта за формою Н-Н вирішує комісія з розслідування після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок, що стався, з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини її походження, свідчень учасників та інших доказів. Одержання медичного висновку покладається на керівника навчального закладу.

ЯКЩО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК СТАВСЯПІД ЧАС ДАЛЕКОЇ ПОДОРОЖІ,ЕКСКУРСІЇ ТОЩО

Нещасний випадок, який стався під час проведення далеких походів, екскурсій, експедицій, розслідується комісією, створеною органом управління освітою, на території якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути на місце пригоди представника навчального закладу, з вихованцем/учнем якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається представник однієї з установ, підвідомчих органу управління освітою, що проводить розслідування. Матеріали розслідування, зокрема акти за формою Н-Н, направляються до органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу або засновникові (власнику) навчального закладу, з учнем якого стався нещасний випадок.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

· Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 25 серпня 2004 р. № 1112.

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» від 1 серпня 2001 р. № 563.

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31 серпня 2001 р. № 616.

ДОДАТОК 1

Приклад заповнення акта за формою Н-Н

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НВК
_____________ Гузь Н.М.
«____» ______________20___ р.

АКТ № __

про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у чотирьох примірниках)

1. Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого_________________________________

2. Стать:чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

3. Рік народження:_______ р.н.

4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий: ____________________________________________________________________________

5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу;____________________________

(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління освітою, засновник/власник, якому підпорядкований навчальний заклад)

6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу:_________________________________

7. Місце, де стався нещасний випадок:____________________________________________

8. Прізвище, ім’я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок ______________________________

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний:«__»_______ 20___ р. інструктаж первинний: «__»_______ 20___ р.

10. Дата і час нещасного випадку:________; «___»___________ 20___ р.

(година, число, місяць, рік)

11. Обставини, за яких стався нещасний випадок:

12. Подія, що призвела до нещасного випадку:

13. Причини нещасного випадку:

14. Наслідки нещасного випадку:несмертельний (смертельний чи несмертельний)

15. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння:

16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець (посада, прізвище, ініціали)

Відмітка про виконання

1.

Провести позаплановий інструктаж

заступник директора з НВР

2.

Провести позаплановий інструктаж з класними керівниками

заступник директора з ВР

3.

Провести позаплановий інструктаж з учнями 1-11-х класів

згідно з розкладом уроків

4.

Обговорити на педагогічній раді питання профілактики дитячого травматизму

директор НВК

17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці ________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, професія, посада, навчальний заклад; статті, параграфи, пункти порушених ними законодавчих та інших нормативних актів)

18. Свідки нещасного випадку______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)

19. Висновки лікувально-профілактичного закладу

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Число днів невідвідування навчального закладу

Акт складено«___»_______ 20___ р

Голова комісії, ____________________________________

Члени комісії:

Громадський інспектор з ОП, БЖ____________________

__________________________________________________

Кiлькiсть переглядiв: 358

Коментарi